Veel gestelde vragen

Technische uitwerking

De definitieve technische tekening is gereed en kunt u hier vinden.

In de bijlage ziet u het model met de locatie van de goten. Er zijn drie type goten in het model verwerkt:
§  BGZ-S SV G200/0, L = 1000mm –> gele lijnen (543 m in fase 1)
§  BGZ-S SV G200/5-0, L = 1000mm –> oranje lijnen (214 m in fase 1)
§  BGZ-S SV G300/0, L = 1000mm –> donker blauwe lijnen (1114 m in fase 1)


Punaises

Er is op veel plekken behoefte aan verkeersremmers. Er is in het gehele plangebied gebruik gemaakt van punaises om het verkeer te remmen. Een punaise is een ronde verhoging op de rijbaan. Er is gekozen voor punaises, omdat het als voordeel heeft dat water erlangs kan stromen. Dus wanneer er water op straat staat, kan dit wegstromen naar de dichtstbijzijnde put/goot. Er komt hier binnenkort een detailuitwerking van een punaise, zodat de werking duidelijk is.


Afvalcontainers

In de nieuwe schetsen zijn de ophaalplekken voor containers ingetekend op de plankaart. Er is een berekening gemaakt van het aantal containers er op welke plek opgehaald gaan worden. Als u hier opmerkingen over heeft, horen we het graag. Plastic wordt nog uitgezocht.


Hondenpoep

Veel bewoners spreken de zorg uit over hondenpoep. Er staan nog geen hondenprullenbakken ingetekend. Er komt naar verhouding meer grasstroken (en minder struweel), terwijl er evenveel honden zijn. Het wordt dus zichtbaarder. Uitgangspunt is dat mensen de hondenpoep opruimen. 


Nieuwe school

De zorg is uitgesproken over de school die gebouwd gaat worden in 2020. Wordt de nieuw inrichting niet direct kapotgereden? Dit nemen we mee en wordt goed geregeld met de uitvoering. 


Uitvoering

Parkeren en toegankelijkheid van de wijk tijdens de bouw is als zorg uitgesproken. De uitvoering zal stap voor stap gaan, en straat voor straat. U moet uw woning altijd per voet kunnen bereiken. Er komt een uitvoeringsplan waar de bereikbaarheid geregeld wordt. Breedte van de rijbaan

4.80 meter voor een woonstraat, 5.50 meter voor een weg met als functie wijkontsluiting.

 

Elektrisch rijden

Als je een elektrische auto hebt en je kunt deze niet op eigen terrein opladen, dan kun je een openbare laadpaal aanvragen bij Nuon. De gemeente kijkt dan waar binnen een straal van 300 meter een aantrekkelijke ofwel gunstige plek is. In 2019 zijn er voor de aanvrager geen kosten aan verbonden.


Langsparkeren (bij elke straat?)

Er is, voor zover dat kan, uitgegaan van dezelfde lengte in parkeerstroken. Door bijna alle bewoners is aangegeven dat het markeren van parkeerplaatsen gewenst is. Bij het aangeven van markering zijn we genoodzaakt om de norm aan te houden. Dit is voor een langsparkeerplaats 6 meter. In werkelijkheid heb je niet voor alle auto’s 6 meter nodig. Hierdoor kan het aantal parkeerplaatsen afnemen. Het is dus de vraag of aanbrengen van een markering wenselijk is.  Daarnaast nemen de verschillen in grootte van auto’s toe. Ook daarom is aanbrengen van markering minder wenselijk.

 

Prullenbakken en meubilair

In de huidige schetsen zijn de prullenbakken en meubilair nog niet ingetekend. Met name de prullenbakken zijn veel genoemd voor het belang van het uitlaten van honden. Dit is voor een latere uitwerking.


 

Onderhoud groen en beheer

De schetsen die gemaakt zijn hebben soms een andere inrichting met betrekking tot het groen dan in de huidige situatie. Er moet goed gekeken worden of het nieuwe ontwerp beheerd en onderhouden kan worden. Hierbij geldt dat bij overeenstemming van dit ontwerp het nog besproken moet worden binnen de groen- en beheerafdeling van de gemeente voordat er gesproken kan worden over een definitief ontwerp.

 

Materiaal

Over het materiaalgebruik zijn nog geen keuzen gemaakt, dit is voor latere uitwerking. Verschillende bewoners hebben hier wel een voorkeur over uitgesproken. 

Verkeerskundig heeft het de voorkeur om het asfalt te vervangen door klinkers (gebakken materiaal of betonklinkers), dit komt beter overeen bij wegen met een verblijfsfunctie. Zo is er ook een duidelijk onderscheid tussen wegen met een verkeersfunctie (zoals de Ollandseweg en de Schijndelseweg). In theorie zou geluid geen probleem moeten zijn. Pas bij hogere snelheden komt het bandengeluid boven het motorgeluid, bij een juiste snelheid zou dit geen probleem zijn. 
Een tweede punt is vanuit de technische kant. Ook hier is er voorkeur voor klinkers, omdat het meer water kan doorlaten dan asfalt. 
De andere kant van dit verhaal is het beschikbare budget. Dat is gebaseerd op een gemiddelde, standaard, wijkinrichting. 

 

Infiltratiekratten

Door meerdere bewoners is het gebruik van infiltratiekratten genoemd. Deze zijn nu niet meegenomen in de schetsen, ervan uitgaande dat het watertechnisch plan voldoende berging en afvoer biedt.

 

Autowassen/autowasgelegenheid

Er is meermalen gevraagd naar de mogelijkheid van auto’s wassen op straat. Er zijn nog geen aanleidingen om het auto’s wassen op straat te verbieden. Het is beter en duurzamer om naar een wasstraat te gaan, maar dit is een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is een ‘simpele’ oplossing om afbreekbaar autowasmiddel te kopen, dit is niet schadelijk voor het milieu.

Daarnaast is er een vraag gesteld over het beschikbaar stellen van een autowaslocatie. Dit is nog niet verder uitgewerkt.

 

 

Strooien

Een groot deel van de wegen in Kienehoef wordt niet gestrooid. Vanuit de techniek blijkt dat de schuinte van de weg bij een holle of een bolle ligging hetzelfde zal zijn. Het is nog niet geheel duidelijk wanneer het risico het grootst is; voor een tegemoetkomende auto of voor een geparkeerde auto aan de buitenzijde. 

 

 

Brandgangen/ wateropvang

Brandgangen zijn eigenlijk overal in eigendom van de aanliggende particulieren (of de woningbouwvereniging). Niet altijd is duidelijk of- en hoe de afvoer van hemelwater is geregeld. Vanwege de lastige, technische, aspecten wordt er op dit moment voor gekozen om de afwatering van de brandgangen te houden zoals die nu is.

 

Waterafvoer voorkant en achterkant daken

Bovengrondse afkoppeling van (voorkanten) van regenpijpen wil de gemeente stimuleren door het afzagen van regenpijpen in combinatie met plaatsen van bochtjes en kapjes door (de aannemer van de gemeente) en voor rekening van de gemeente te laten uitvoeren. Een en ander gelijktijdig met de herinrichtingswerkzaamheden in de straat. Ten tweede kunnen eventuele materialen als gootjes en spuwers (zie voorbeeld https://architectenweb.nl/projecten/project.aspx?ID=35366), gedurende de uitvoeringsperiode van het werk, tegen kostprijs/gereduceerd tarief beschikbaar worden gesteld. 

Landelijk, maar ook in Meierijstad, wordt er nagedacht over het vaststellen van een hemelwaterverordening. Daarin kan geregeld worden hoe particuliere perceelseigenaren met hun hemelwater moeten omgaan. Deze verordening moet door de gemeenteraad/politiek worden vastgesteld en zou tot gevolg kunnen hebben dat bewoners worden verplicht om af te koppelen.

Ondergrondse aansluitingen worden niet gefaciliteerd. Dit omdat het lastig te handhaven is in verband met foute lozingen of verkeerde aansluitingen en vanuit technisch oogpunt. 

Vanwege de lastige, technische, aspecten wordt er op dit moment voor gekozen om de afwatering achterkant van de daken en verharding in achter tuinen te houden zoals die nu is.  Hiervoor geldt dus dezelfde benadering als voor brandgangen.

 

Onderliggende riolering

De bestaande riolering blijft liggen. Uit inspecties is gebleken dat een plaatselijke reparatie en/of een incidentele vervanging van de betonbuizen volstaat.